I. Opatření pro větší
stabilitu podnikatelů

  • Příspěvek pro OSVČ bez zaměstnanců ve výši 45 tisíc korun rozložený do tří měsíčních dávek (březen-květen)
  • Odpuštění sociálního pojištění za zaměstnance na rok a následné snížení odvodů na polovinu po dobu jednoho roku, obdobně u živnostníků.
  • Odložit platbu daně z příjmu za rok 2019 pro živnostníky, malé střední podnikatele
  • Proplacení nemocenské od prvního dne o přechodnou dobu jednoho roku
  • Odložení odvodu DPH za prokazatelně nezaplacené faktury

II. Opatření pro větší
stabilitu podnikatelů

  • Odpuštění nájmů podnikatelům v prostorách měst, obcí a jiných státních institucích po dobu tří měsíců.
  • Odklad splátek úvěrů a hypoték pro OSVČ, malé a střední podniky minimálně o tři měsíce.
  • Odložení plateb z energie o tři měsíce a následné rozložit platbu do dvanácti měsíčních splátek.
  • Zvýšit míru tolerance státní správy vůči opožděným platbám a penále daňových nedoplatků.
  • Neprodlužovat lhůtu pro vracení odpočtů na DPH na 45 dní.

Chcete pomáhat? Musíme to zastavit! dejte nám vědět!

Pro podnikatele

Podnikáte a chcete žádat o odškodnění kvůli opatřením vlády?
Tohle se vám bude hodit.

Epidemie koronaviru a opatření vlády zasáhla do života každého z nás. Jsou to ale podnikatelé a živnostníci, kterým opatření zásadně ohrožují jejich živobytí. Pokud patříte mezi ně a zvažujete, že budete po státu požadovat náhradu škody, máme pro vás pár věcí, na které si dát pozor.

Pozor na právní základ

Na první pohled vypadá nařízení vlády o omezení provozu některých obchodů a podniků jednoduše – tyhle podniky prostě musely zavřít. Proto se i zdá, že bude pro podnikatele snadné požadovat odškodnění. Jenže tak to není. Jde o to, na jakém základě omezení podnikání vláda vyhlašovala. Některá opaření totiž chvíli platila podle krizového zákona, aby byla potom nahrazena opatřeními podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Pro dotčené podnikatele se tímhle manévrem nic nemění. Jejich provoz je pořád omezen. Jenže aktuálně uplatňovaný zákon o ochraně veřejného zdraví nepředpokládá náhradu škody. Je tak otázka, jestli se vláda kvůli uplatnění zákona o ochraně veřejného zdraví bude snažit vyhnout povinnosti škodu nahradit.

Hlídejte si časový úsek, na který se zaměřujete

Protože došlo ke změnám zákonů, podle kterých opatření o omezení provozu platila, je nutné, abyste při uplatňování práv rozlišovali období před 24. březnem 2020, kdy byla omezení stanovena na základě krizového zákona, a po něm, kdy k omezení došlo na základě zákona o veřejném zdraví.

Musíte vědět, koho o náhradu žalovat

V případě obou použitých zákonů bude žalovaným subjektem Česká republika. Podle krizového zákona bude ale odpovědnou složkou státu Ministerstvo vnitra, v případě opatřeních dle zákona o veřejném zdraví to bude Ministerstvo zdravotnictví. V některých případech mohou být žalovanými například kraje nebo obce, které přistoupily k vlastním omezením. Z toho plyne, že pokud se budete soudit o náhradu škody, budete muset eventuálně vést zároveň více než jedno soudní řízení před více než jedním soudem.

Odpovědnost za škodu je dle krizového zákona objektivní

Protože má stát za škodu takzvanou objektivní odpovědnost, nemusíte prokazovat nic víc než to, že vám vznikla škoda. Jediné, co může stát namítat, je, že by škoda vznikla i bez jeho zásahu. Stát by tak například musel prokázat, že by byly restaurace či obchody kvůli pandemii prázdné i bez omezení jejich provozu.

Nesprávný úřední postup

Protože zákon o veřejném zdraví neřeší vzniklou škodu (odkaz na bod 1), způsobem, jak můžete uplatnit nárok na odškodnění, je využít analogii ke krizovému zákonu. Můžete totiž tvrdit, že stát k takto rozsáhlému omezení práv použil sice jiný předpis, ale fakticky jde i nadále o omezení provozu tak, jak o něm mluví krizový zákon.

Dalším způsobem, jak můžete požadovat náhradu, je argumentovat vznikem škody jako důsledkem přehnaných opatření Ministerstva zdravotnictví. V takovém případě by bylo možné postupovat podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, neboť ministerstvo zřejmě překročilo míru nezbytně nutného při omezování práv. Může jít zejména o opatření dle § 80, která jsou aplikována nad rámec toho, co pro epidemiologické situace předpokládá § 69 zákona o veřejném zdraví. V tomto typu řízení ale musí být prokázáno porušení zákona ze strany ministerstva.

Musíme to zastavit!

Nezapomeňte na lhůtu pro uplatnění škody

Pokud vám opatřeními proti epidemii vznikla škoda, máte 6 měsíců na to, abyste náhradu škody uplatnili u příslušného orgánu. Platí to od chvíle, kdy jste se o vzniku škody dozvěděli, ne však déle než 5 let od doby, co reálně vznikla. Zároveň platí, že stačí, aby uběhla jedna z těchto dvou lhůt a dále už nebude možné, abyste požadavek náhrady škody uplatňovali.

Prokazování výše škody

Prokazování výše vzniklé škody je samozřejmě velmi důležité. Může jít například o znehodnocení zboží (zkažení potravin). Vznik škody musí být spojen s krizovými opatřeními vlády. Nemůžete tak uplatňovat škodu, který vznikla třeba kvůli zrušení zakázky nezávisle na pandemické situaci. Nejde ani o situaci, kdy vám třeba někdo odcizí zařízení z podniku, protože bylo špatně zamčeno.

Vzniklou škodou může být i ušlý zisk. Pro určení ušlého zisku ale nemůžete současný stav porovnávat s běžným provozem. Srovnáváte jej se s provozem, jak by nejspíše vypadal během pandemické situace bez vládních zásahů omezující podnikání. Proto je důležité abyste dokumentovali průběžný vývoj situace (například pokles objednávek, pokles zisku i nákladů) a schraňovali například faktury, aby vám pak nechyběly důkazy.

Pozor na soudní poplatky

Pokud budete nárokovat škodu, připravte se, že nemusí jít o levnou záležitost. S podáním žaloby se pojí povinnost žalobce uhradit soudní poplatek dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Podle toho, jak soudy běžně rozhodují, není uplatnění škody podle krizového zákona osvobozeno od poplatku. Poplatek je pak ale součástí nákladů řízení. O nich více dále.

Platí náklady řízení

Vzhledem ke skutečnosti, že byste stát žalovali v soukromoprávním řízení, řídilo by se přiznání nákladů řízení podle § 143 občanského soudního řádu. Z toho mimo jiné plyne, že při žalobě nesmíte zapomenout ministerstvu zapomenout zaslat předžalobní výzvu 7 dní před podáním samotné žaloby.

Výzva

Pomozte nám to zastavit

Pomáháte s bojem proti epidemii? Napište nám s čím a kde. Přidáme váš špendlík do mapy dobrovolníků, aby vás snáze našli ti, kteří vaši pomoc potřebují. Tak dejte vědět, teď jde o hodně. vyzva@top09.cz
E-mail pro informace ohledně pomoci
>
Sdílet